Telefon zaufania

2018-05-13

Czasem ludzi przerastają problemy obiektywnie rzecz biorąc bła-he. Rozmowa z kimś bardziej doświadczonym pomaga to wyja-śnić.
Historia Telefonu Zaufania ma już ponad czterdzieści lat. Dziś mało kto wie, że jego pomysłodawcą był anglikański pastor, Chad Varah.
Człowiek ten w swojej pierwszej posłudze na placówce duszpa-sterskiej musiał odprowadzić na cmentarz młodą dziewczynę, która popełniła samobójstwo. Pierwsze hasło uruchomionego przez niego Telefonu brzmiało:
"Zanim popełnisz samobójstwo - zadzwoń!"
Wolontariusze pełniący telefoniczny dyżur nieśli pomoc nie tylko potencjalnym samobójcom, ale wszystkim ludziom, którzy po prostu zagubili się w życiu. Sami siebie nazwali "Samarytana-mi".
W niedługim czasie Chad Varah został nagrodzony przez królo-wą Anglii za spadek liczby samobójstw w Londynie.
W regionie katowickim od dawna działa Telefon Zaufania. Działa również tego typu placówka o charakterze katolickim.
Fakt, że aglomeracja śląska jest wielka i gęsto zaludniona, a koszt jednostki telefonicznej jest ten sam dla dosyć odległych miejscowości sprawia, iż Katolicki Telefon Zaufania (obecnie je-dyny taki całodobowy telefon w Polsce) może służyć wielu oso-bom.
Od samego początku wielką pomoc i wsparcie temu zamierzeniu okazał Ksiądz Arcybiskup. Zaakceptował on pomysł Katolickiego Telefonu Zaufania, widział też jego potrzebę. Również Wydział Duszpasterski otworzył się na to przedsięwzięcie. Bez pomocy kapłanów uruchomienie tej placówki nie byłoby możliwe.
Posługa Telefonu wymagała rzetelnego przygotowania. W tym ce-lu zostały zorganizowane specjalistyczne warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej dla przyszłych dyżurantów, zgro-madzono odpowiednie materiały. Znaleziono także gotowych służyć pomocą konsultantów.
Obecnie Katolicki Telefon Zaufania jest placówką, w której po-sługują (w formie wolontaryjnej) osoby z wyższym wykształce-niem, powyżej trzydziestu lat; wszystkie są żywymi świadkami wiary. Osoby dzwoniące pod wskazany numer znajdują przede wszystkim życzliwego przyjaciela. Ważne jest, aby osoba dyżuru-jąca była otwarta, ciepła, budząca zaufanie. Są to zarówno psy-chologowie, prawnicy, lekarze, jak i kapłani (ci mają dyżury przede wszystkim w nocy).
Nie można tu mówić o konkretnych sprawach, jakie poruszane są podczas telefonicznych rozmów. Rozmówca, treść rozmowy, jej miejsce i osoba dyżurująca objęte są całkowitą dyskrecją i anonimowością.
Często jednak pojawiają się problemy dotyczące przemocy w ro-dzinie, alkoholizmu, narkomanii, bezradności prawnej, życiowej. Jednym z trudniejszych jest problem rodziców, którzy mają kło-poty wychowawcze ze swoimi dziećmi wchodzącymi w świat narkotyków, sekt itp.
Ciągle żywa jest popularność rozmów z księdzem, gdzie często pojawiają się różne pytania.
Podzielony ból jest połową bólu. Ważne jest, żeby ktoś kto w da-nym momencie jest sam, wiedział, że jest przyjaciel, z którym może podzielić się swoim problemem. Nie wszystko da się "zała-twić " w konfesjonale. Pomocne towarzyszenie kapłana daje po-czucie bezpieczeństwa - mówi pani Maria, psycholog z KTZ.
Człowiek dyżurujący przy Telefonie Zaufania nie rozwiązuje pro-blemów, nie poucza, nie ocenia, nie podejmuje decyzji - wystar-czy, że jest i wysłucha. Uświadamia rozmówcom ich uczucia, odkrywa w nich to, co najbardziej wartościowe i co może się stać silą do przemiany.
Kiedy zachodzi potrzeba kontaktu ze specjalistą, łączy z konsul-tantem lub informuje daną osobę, gdzie może uzyskać profesjo-nalną pomoc w konkretnym problemie.
Przede wszystkim jednak Telefon Zaufania niesie nadzieję.

Katolickie telefony zaufania
Gdzie dzwonić, jeśli mam problem?

Bielsko-Biała   tel. 33 812-26-67   Katolicki Telefon Zaufania
Bochnia   tel. 12 611-95-95   Telefon Zaufania „Arka”
Częstochowa   tel. 32 365-22-55   Jasnogórski Telefon Zaufania
Dębica   tel. 14 773-08-09   Telefon Zaufania „Arka”
Katowice   tel. 32 253-05-00   Katolicki Telefon Zaufania (całodobowy)
Licheń   tel. 63 270-81-32   Telefon Zaufania przy Licheńskim Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym
Mielec   tel. 17 681-81-41   Telefon Zaufania „Arka”
Nowy Sącz   tel. 18 442-07-63   Telefon Zaufania „Arka”
Poznań   tel. 61 865-10-00   Katolicki Telefon Zaufania
Radom   tel. 0 800-311-800   Linia Braterskich Serc
Siedlce   tel.  0 800-644-447   Telefon Zaufania Diecezji Siedleckiej
Sosnowiec   tel. 32 292-98-93   Katolicki Telefon Zaufania
Tarnów   tel. 14 627-40-44   Telefon Zaufania „Arka”
Tychy   tel. 32 217-09-88   Katolicki Telefon Zaufania „Matka w potrzebie” (czynny poniedziałki i czwartki 19.00-21.00)
Wrocław   tel. 71 321-35-46   Duszpasterski Telefon Zaufania
Szczecin   91 885-11-11 i 0 801 009 741   (od poniedziałku do soboty w godz. 17:00 - 20:00 z wyjątkiem świąt kościelnych)
Jeśli przy konkretnym telefonie nie podano bliższych informacji są one czynne zazwyczaj tylko w godzinach wieczornych 18.00-21.00, prócz niedziel i najczęściej świąt oraz wakacji.

Poradnictwo

nd pn wt śr cz pt sb

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

1

2

3

4

5

6

Dzisiaj: 25.06.2019